Viekšnių lopšelis – darželis LIEPAITĖ banner

Veikla

Vizija, misija, filosofija

VIZIJA

Atvira kaitai, besimokanti bendruomenė, ugdanti kultūrines tradicijas, doras, laisvas savarankiškai mąstančias, kūrybingas asmenybes.

MISIJA

Teikti Viekšnių seniūnijos šeimoms geros kokybės, personalizuotą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, formuojant tokius vaikų gebėjimus, kurie padės jiems tapti visaverčiais, savarankiškais piliečiais, garantuoti vaikams sėkmingą mokymosi startą pradinėje mokykloje, vykdyti vaikų priežiūrą, socialinę globą ir rūpybą pagal vaiko ir šeimos poreikius.

FILOSOFIJA

Gera savijauta, pasitikėjimas savimi, optimizavimas, sveikas aktyvumas, pažinimo džiaugsmas – laiminga vaikystė.

 

Veiklos kryptys

UGDYMO KRYPTYS

•    Darželyje organizuojama dailės, etninės pakraipos, ekologijos ugdymo kryptys. Visas ugdomasis procesas organizuojamas remiantis mūsų aplinka ir tradicijomis.
•    Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai, higieniškai aplinkai, kūno kultūrai.
•    Didelis dėmesys skiriamas vaikų brandumui, siekiant užtikrinti vaikų ugdymo tęstinumą mokykloje.

TIKSLAS

Atsižvelgiant į mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti prigimtinius vaikų poreikius, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystimosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę.

UŽDAVINIAI

•    Plėtoti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį, padėti vaikui suvokti, kad jis yra gamtos dalis.
•    Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
•    Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.
•    Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtrai.

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis amžius
Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal atnaujintą Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ sukurtą ugdymo veiklos programą, parengtą 2011 metais, vadovaujantis „Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1147.

Priešmokyklinis amžius
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ši programa skirta vaikams nuo 6-rių iki 7-rių metų.

***
Vykdomos rajoninės, respublikinės, tarptautinės, programos, projektai
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai”, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams.

 

Savivalda


Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

 

Tarybos pirmininkė auklėtoja Sandra Jastrižimskienė
Tarybos sekretorė direktoriaus pavaduotoja ūkiui Auksė Žagrakalienė

Nariai:
logopedė Zita Jankienė

Tėvai:
Neringa Šlaustė
Salomėja Keršienė
Reda Šiaulienė

 

Tarybos pagrindinės funkcijos:
•    Nustato lopšelio–darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
•    Pritaria lopšelio–darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
•    Inicijuoja lopšelio–darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
•    Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
•    Analizuoja lopšelio–darželio ūkinę ir finansinę veiklą.
•    Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio–darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.

 

Mokytojų taryba – nuolat veikianti lopšelio-darželio ,,Liepaitė” savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.

 

Mokytojų tarybos pagrindinės funkcijos:
•    Inicijuoja organizacijos kaitos procesus.
•    Formuoja ir koreguoja strateginius ir metinius veiklos tikslus.
•    Analizuoja ugdymo rezultatus.
•    Svarsto ugdymo ir metinių veiklos programų įgyvendinimą.
•    Analizuoja, kaip įstaiga vykdo veiklos ir ugdymo programas.

 

Nuostatai, struktūra


Viekšnių lopšelio – darželio LIEPAITĖ nuostatus galite parsisiųsti čia. (.DOC formatu)

Organizacinė valdymo struktūra

 

Finansinės ataskaitos

 

2017-06-30 finansinės ataskaitos

2017-03-31 finansinės ataskaitos

2016-12-31 finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-09-30 ataskaita

Finansinės būklės 2016-09-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-06-30 ataskaita

Finansinės būklės 2016-06-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2016-03-31 ataskaita

Finansinės būklės 2016-03-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2016-03-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-12-31 ataskaita

Finansinės būklės 2015-12-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-09-30 ataskaita

Finasinės būklės 2015-09-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-09-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-06-30 ataskaita

Finansinės būklės 2015-06-30 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-06-30 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015-03-31 ataskaita

Finansinės būklės 2015-03-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2015-03-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014-12-31 ataskaita

Finansinės būklės 2014-12-31 ataskaita

Veiklos rezultatų 2014-12-31 ataskaita

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2014-09-30 ataskaita 1 psl.

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2014-09-30 ataskaita 2 psl.

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2014-09-30 ataskaita 3 psl.

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2014-09-30 ataskaita 4 psl.

Finansinės būklės 2014-09-30 ataskaita 1 psl.

Finansinės būklės 2014-09-30 ataskaita 2 psl.

Veiklos rezultatų 2014-09-30 ataskaita

 
 

VIZIJAAtvira kaitai, besimokanti bendruomenė, ugdanti kultūrines tradicijas, doras, laisvas savarankiškai mąstančias, kūrybingas asmenybes.MISIJABūti partneriu vaikams ir tėvams, teikti jų poreikiams pritaikytas ugdymo paslaugas, sudaryti sąlygas vaiko individualybės ugdymui(si). Stiprinti natūraliai susiklosčiusio mažo miestelio santykį su mus supančia aplinka, ugdant pagarbą gyvybei, dorovingą požiūrį į gamtą.