Tikslai, uždaviniai

VIZIJA

Atvira, aktyviai bendradarbiaujanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokykla turinti pasitikėjimą Viekšnių visuomenėje, grindžianti savo veiklą bendruomenės susitarimais mokymuisi ir ugdymuisi.

MISIJA

Teikti Viekšnių seniūnijos šeimoms geros kokybės, personalizuotą ikimokyklinį ir priešmokyklinį vaikų ugdymą, formuojant tokius vaikų gebėjimus, kurie padės jiems tapti visaverčiais, savarankiškais piliečiais, garantuoti vaikams sėkmingą mokymosi startą pradinėje mokykloje, vykdyti vaikų priežiūrą, socialinę globą ir rūpybą pagal vaiko ir šeimos poreikius.

FILOSOFIJA

Gera savijauta, pasitikėjimas savimi, optimizavimas, sveikas aktyvumas, pažinimo džiaugsmas – laiminga vaikystė.

UGDYMO KRYPTYS

•    Darželyje organizuojama dailės, etninės pakraipos, ekologijos ugdymo kryptys. Visas ugdomasis procesas organizuojamas remiantis mūsų aplinka ir tradicijomis.
•    Ypatingas dėmesys skiriamas vaikų sveikatai, higieniškai aplinkai, kūno kultūrai.
•    Didelis dėmesys skiriamas vaikų brandumui, siekiant užtikrinti vaikų ugdymo tęstinumą mokykloje.

TIKSLAS

Atsižvelgiant į mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias saugoti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, tenkinti prigimtinius vaikų poreikius, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias vaiko asmenybės vystimosi ir jo integracijos į visuomenę sėkmę.

UŽDAVINIAI

•    Plėtoti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį, padėti vaikui suvokti, kad jis yra gamtos dalis.
•    Sergėti ir stiprinti vaiko psichinę ir fizinę sveikatą, garantuoti jo saugumą, tenkinti aktyvumo ir judėjimo poreikį.
•    Ugdyti vaiko kūrybiškumą, žadinti jautrumą aplinkos estetikai ir meno reiškiniams, skatinti save atskleisti meno priemonėmis ir kitais būdais.
•    Gerbti ir palaikyti vaiko žaidimą, sudaryti sąlygas jo plėtrai.

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis amžius
Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal atnaujintą Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ sukurtą ugdymo veiklos programą, parengtą 2011 metais, vadovaujantis „Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1147.

Priešmokyklinis amžius
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ši programa skirta vaikams nuo 6-rių iki 7-rių metų.

***
Vykdomos rajoninės, respublikinės, tarptautinės, programos, projektai
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai”, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams.