Tikslai, uždaviniai

VIZIJA

Šiuolaikiška, atvira naujovėms ir nuolatinei kaitai ugdymo įstaiga, kurioje ugdomas pasitikintis savimi, kuriantis, tyrinėjantis, sveikas, saugus ir laimingas vaikas.

MISIJA

Teikti šeimoms kokybišką, į šiuolaikinį vaiką orientuotą ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, sukuriant kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius ugdymosi aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų.

FILOSOFIJA

Visuminis, humanistinis vaiko galių puoselėjimas įgyvendinant geros mokyklos koncepciją ir stiprinant partnerystės ryšius su šeima.

VERTYBĖS

 • Pagarba kiekvienam žmogui, užtikrinant jo teises, gerą savijautą, vertinant unikalumą.
 • Vaiko kultūros pripažinimas, įgalinantis vaikus ugdytis jo amžiaus tarpsniui priimtiniausiais būdais, palaikant žaidimų ir patirtinės veiklos įvairovę.
 • Bendradarbiavimas – bendruomeniškumo plėtojimas, dialogo ir susitarimų kultūra, siekiant bendro tikslo.
 • Mokytojų kompetencija – tai įvairių vaiko raidos etapų išmanymas, profesionalus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimas, siekiant kiekvieno vaiko raidos potencialo išplėtojimo ir gerų ugdymosi rezultatų.
 • Nuolatinis profesinis tobulėjimas, besiremiantis veiklos kokybės įsivertinimu, įvairių mokymosi galimybių išnaudojimu ir siekiu dirbti kuo geriau.
 • Atvirumas naujovėms – tai inovatyvios ugdymo strategijos, ugdymasis „be sienų“, dinamiška ir funkcionali ugdymosi aplinka, įvairūs ir prasmingi socialiniai bei kultūriniai ryšiai.

TIKSLAS

Padėti vaikui tenkinti jo prigimtinius, kultūrinius poreikius, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines kompetencijas, būtinas tolesniam mokymuisi pagal pradinio ugdymo programą.

UŽDAVINIAI

 • teikti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą įvairių gebėjimų ir poreikių vaikams;
 • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, užkirsti kelią smurtui, prievartai, žalingiems įpročiams;
 • tenkinti vaikų saugumo, pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius;
 • bendradarbiaujant su šeima ugdyti dorą, savimi pasitikintį kūrybingą ir socialinius pradmenis įgijusį vaiką, pasirengusį sėkmingam mokymuisi mokykloje;
 • užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką;
 • ugdyti pilietiškumą, pagarbą tautos tradicijoms ir kultūrai.

Įstaigoje vykdomas neformalusis ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus ir specialiųjų poreikių vaikų ugdymas.

Ikimokyklinis amžius
Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal atnaujintą Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ sukurtą ugdymo veiklos programą, parengtą 2011 metais, vadovaujantis „Metodinės rekomendacijos ikimokyklinio ugdymo programai rengti“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-627, ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. ISAK-1147.

Priešmokyklinis amžius
Priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą. Ši programa skirta vaikams nuo 6-rių iki 7-rių metų.

***
Vykdomos rajoninės, respublikinės, tarptautinės, programos, projektai
Tarptautinė programa ,,Zipio draugai”, kurios tikslas – pagerinti emocinę vaikų savijautą padedant jiems įgyti socialinių bei sunkumų įveikimo gebėjimų. Programa skirta 5 – 7 metų vaikams.