Taryba

Lopšelio-darželio taryba – aukščiausioji įstaigos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei.

Pedagogai:
Sandra Jastrižimskienė
Zita Jankienė
Jūratė Škerbienė

Tėvai:
Šarūnė Balsienė
Diana Šetlerienė
Ilona Lukošienė

Tarybos pagrindinės funkcijos:
•    Nustato lopšelio–darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis, ugdymo organizavimo tvarką.
•    Pritaria lopšelio–darželio metinei veiklos programai, strateginiam planui, vidaus darbo tvarkos taisyklių tvirtinimui.
•    Inicijuoja lopšelio–darželio bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą, telkia bendruomenę įstaigos uždavinių sprendimui, ugdo ir plėtoja organizacijos kultūrą.
•    Teikia siūlymus dėl įstaigos darbo tobulinimo, saugių darbo, vaikų ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant materialinius ir intelektualinius išteklius.
•    Analizuoja lopšelio–darželio ūkinę ir finansinę veiklą.
•    Svarsto nebiudžetinių lėšų kaupimo į lopšelio–darželio sąskaitą galimybes, planuoja jų skirstymą ir panaudojimą.