Skelbiamas konkursas

 

Skelbiamas konkursas Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktoriaus pareigoms eiti.

Konkurso paskelbimo data 2017 m. rugpjūčio 17 d.

Atranka vyks 2017  m.  spalio 10 d.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 5,47 -6,77  bazinio dydžio.

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį

3. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

4. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu

Nr. V-1194 patvirtintų Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybės švietimo įstaigų  (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus;

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų valdymą ir darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandaros ir švietimo veiklos pradus.

 

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančiu dokumentų  kopijas;

3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 (Žin., 2011, Nr. 83-4050), 1 priedą;

4. vadovavimo Mažeikių r. Viekšnių lopšelio-darželio „Liepaitė “ gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos  švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostato apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, liudijančios, kad pretendentas atitinka kvalifikacinį reikalavimą turėti vadovui privalomas vadovavimo švietimo įstaigai kompensacijas, kopiją;

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;

7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);

8. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;

9. privačių interesų deklaraciją.

Pretendentai dokumentus pateikia tiesiogiai Mažeikių r. savivaldybės administracijos  Personalo administravimo skyriui (adresu Laisvės g. 8, 213 kab., Mažeikiai), registruotu laišku (adresu Laisvės g. 8, LT–89223, Mažeikiai) arba elektroniniu paštu aleksandra.lukosaitiene @mazeikiai.lt  iki 2017 m. rugsėjo 30  dienos įskaitytinai.

Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti konkurse.

Pretendentas, pateikęs  prašymą dalyvauti konkurse, kompetencijų vertinimui registruojasi Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje (www.nmva.smm.lt) per 10 darbo  dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

Telefonas pasiteirauti – (8 443)  98 213